Новини

<< Всички новини

[20.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Петър Стойчев Калъчев и всички заинтересовани лица, че на 18.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Петър Калъчев и Илиана Калъчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-128/18.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

  - поземлен имот с планоснимачен  №66 /шестдесет и шест/,  кв. 6 /шести/ по план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №10 от 1998 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 80 /осемдесет/ кв.м, който ведно с имот №117 /сто и седемнадесет/ образуват УПИ I /парцел едно/ , кв. 6 /шести/, с площ за урегулирания поземлен имот от 200 /двеста/ кв.м., при съседи за имота по скица: от изток -поземлен имот №69, от запад-улица, от север-улица и от юг-поземлен имот  №117 – Кметство, при съседи за урегулирания поземлен имот: от изток – УПИ VIII-69, от запад-улица, от север- улица и от юг-улица.

            На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ