Новини

<< Всички новини

[17.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмед Бекиров Булгур и всички заинтересовани лица, че на 13.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Ферад Булгур чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-125/13.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 - поземлен имот с идентификатор 22616.12.25 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка дванадесет точка двадесет и пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Диково“, с площ на имота 3222 /три хиляди двеста двадесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 012025), при граници и съседи на имота: 22616.12.24, 22616.12.60, 22616.12.44, 22616.12.95, 22616.12.28, 22616.12.26.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ