Новини

<< Всички новини

[16.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 13.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

 Производството е по инициатива на Кезим Хаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-124/13.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 - поземлен имот с планоснимачен  №388 /триста осемдесет и осем/,  кв. 8 /осми/ по план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №15 от 1990 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 75 /седемдесет и пет/ кв.м, при съседи за имота по скица: от изток-имот с планоснимачен  №385 /триста осемдесет и пет/, север- имот с планоснимачен  №394 /триста деветдесет и четири/, от запад и юг-улица.   

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ