Новини

<< Всички новини

[16.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 12.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Зорница Кемерова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-123/12.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот парцел V/пети/ с планоснимачен  №156 /сто петдесет и шест/,  кв. 15 /петнадесети/ по план на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №10 от 1998 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 210 /двеста и десет/ кв.м, при съседи за имота по скица: от изток-улица, от запад-улица, от север УПИ /парцел/ III /трети/ за имот  №154 и УПИ /парцел/ IV /четвърти/ за имот пл. №155 и от юг- УПИ /парцел/ VI /шести/ за имот пл. №157.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ