Новини

<< Всички новини

[11.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомява се Велика Марушева и всички заинтересовани лица, че на 10.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Исмет Шенгов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-122/10.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

- поземлен имот с идентификатор 20331.16.16 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестнадесет точка шестнадесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, местност „ЧУКАТА“, с площ на имота 5155 /пет хиляди сто петдесет и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7, (номер по предходен план: 016016), при граници и съседи на имота: 20331.16.129, 20331.16.139, 20331.16.140, 20331.16.15, 20331.16.17, 20331.16.38.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ