Новини

<< Всички новини

[09.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Исмаил Идриз Маджир  и всички заинтересовани лица, че на 03.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Феим Маджир  чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-116/03.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  поземлен имот с планоснимачен  №439 /четиристотин тридесет и девет/,  кв. 18 /осемнадесети/ по план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509 от 1968 на Кмета на община Гърмен, с площ за имота от 145 /сто четиридесет и пет/ кв.м, при съседи за имота по скица: имот с планоснимачен  №534 /петстотин тридесет и четири/.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ