Новини

<< Всички новини

[09.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 04.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Хюсеин Заим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-118/04.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

½ /една втора/ идеална част поземлен имот УПИ XVII /парцел седемнадесети/  в образуването на който участват имоти с планоснимачен  №95 /деветдесет и пет/ и №94 /деведесет и четири/,  кв. 10 /десети/ по сега действащия план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509 от 1968 на Кмета на община Гърмен, с площ на цели парцел  от 435 /четиристотин тридесет и пет/ кв.м, при съседи за имота по скица: УПИ VI-92 /парцел шести с планоснимачен номер деветдесет и две/, УПИ IV-97 /парцел четвърти с планоснимачен номер деветдесет и седем/, УПИ III-96 /парцел трети с планоснимачен номер деветдесет и шест/,/, ведно с ½ /една втора/ идеална част от построените в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 66 /шестдесет и шест/ кв.м.

 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

                            

<< Всички новини | << АРХИВ