Новини

<< Всички новини

[09.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Харун Иризов Салиев и всички заинтересовани лица, че на 04.05.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Наталия Сариева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-119/04.05.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

поземлен имот с планоснимачен  №106 /сто и шест/,  кв. 11 /единадесети/ по сега действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №575 от 1973 на ОбНС, с площ за поземления имот от 350 /триста и петдесет/ кв.м, от които 180 /сто и осемдесет/ кв.м. попадат в улица, която не е реализирана и 170 /сто и седемдесет/ кв.м. за озеленяване, което не е реализирано, при съседи за имота по скица: от изток-дере, от запад-улица, от север-общински имот и от юг-ПИ-107 /поземлен имот с планоснимачен номер сто и седем/.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ