Новини

<< Всички новини

[09.05.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Стоянов Цветков и всички заинтересовани лица, че на 29.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Рамадан Беков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-114/29.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     Поземлен имот сланоснимачен  №317 /триста и седемнадесет/,  кв. 16 /шестнадесет/ по сега действащия план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №1563 от 1935 и Заповед №1564  от 1935 и двете на Кмета на община Гърмен, с площ за поземления имот от 203 /двеста и три/ кв.м, който имот участва в образуването на УПИ XIV-317, 309 /парцел четиринадесети отреден за имот с планоснимачен номер триста и седемнадесет, триста и девет/ от квартал 16 /шестнадесети/,  при съседи за имота по скица: имот с планоснимачен номер 309 /триста и девет/, имот с планоснимачен номер 322 /триста двадесет и две, имот с планоснимачен номер 321 /триста двадесет и едно/.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ