Новини

<< Всички новини

[28.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

    На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 27.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

     Производството е по инициатива на Алим Бабечки чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-113/27.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

     - поземлен имот /парцел/  XXVIII, с планоснимачен  №29 /двадесет и девет/,  кв. 11 /единадесет/ по сега действащия регулационен  план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №237 от 2001 година и Заповед №70 от 2022 година на Кмета на община Гърмен, с площ за поземления имот от 485 /четиристотин осемдесет и пет/ кв.м, ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ кв.м., ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 20 /двадесет/ кв.м., ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА  СГРАДА със застроена площ от 12 /дванадесет/ кв.м., МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 11 /единадесет/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м.,

      На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ