Новини

<< Всички новини

[27.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иван Иванов Ланев и всички заинтересовани лица, че на 27.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Любен Тричков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-112/26.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1. Поземлен имот с идентификатор 18366.78.6 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемдесет и осем точка шест / по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Тумбите“, община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 3252 /три хиляди двеста петдесет и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, (номер по предходен план: 078006), при граници и съседи на имота: 18366.78.8, 18366.78.7, 18366.78.468, 18366.78.473, 18366.401 и 18366.78.5;

2. - Поземлен имот с идентификатор 18366.30.21 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет точка двадесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Гърмен, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–299/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Гърмен, местност „Правец“, община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 1585 /хиляда петстотин осемдесет и пет / кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, (номер по предходен план: 030021), при граници и съседи на имота: 18366.30.20, 18366.30.12, 18366.30.11, 18366.30.22, 18366.30.54;

3. Поземлен имот с идентификатор 20331.62.14 /двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестдесет и две точка четиринадесет / по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Дебрен, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–1660/27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Дебрен, местност „Ормана“, община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 1901 /хиляда деветстотин и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, (номер по предходен план: 062014), при граници и съседи на имота: 20331.62.13, 20331.62.153, 20331.62.15, 20331.62.2;

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения. На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ