Новини

<< Всички новини

[21.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ракип Булгуров и всички заинтересовани лица, че на 19.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Сабахатин Болгур чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-106/19.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  1. Поземлен имот с идентификатор 22616.15.254 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка двеста петдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, местност „Алямски рид“,  община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 3421 /три хиляди четиристотин двадесет и един / кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 000254), при граници и съседи на имота: 22616.15.72, 22616.15.291, 22616.15.70, 22616.15.256, 22616.15.255, 22616.15.253, 22616.15.234, 22616.15.246, 22616.15.74, 22616.15.245, 22616.15.237, 22616.15.236, 22616.15.235, 22616.15.73;

2. Поземлен имот с идентификатор 22616.15.291 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка двеста деветдесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, местност „Алямски рид“,  община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 635 /шестстотин тридесет и пет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: дере, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 000291), при граници и съседи на имота: 22616.15.182, 22616.15.71, 22616.15.70, 22616.15.254, 22616.15.72 ;

3. Поземлен имот с идентификатор 22616.15.70 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка седемдесет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, местност „Дермиево“,  община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 5857 /пет хиляди осемстотин петдесет и седем/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 015070), при граници и съседи на имота: 22616.15.283, 22616.15.260, 22616.15.259, 22616.15.258, 22616.15.257, 22616.15.256, 22616.15.254, 22616.15.291, 22616.15.182, 22616.15.540;

           4. Поземлен имот с идентификатор 22616.15.71 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка седемдесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, местност „Дермиево“,  община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 4500 /четири хиляди и петстотин/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 015071), при граници и съседи на имота: 22616.15.291, 22616.15.182, 22616.15.72, 22616.15.73;

5. Поземлен имот с идентификатор 22616.15.72 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка седемдесет и две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, местност „Дермиево“,  община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 1869 /хиляда осемстотин шестдесет и девет/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 015072), при граници и съседи на имота: 22616.15.71, 22616.15.291, 22616.15.254, 22616.15.73;

6. Поземлен имот с идентификатор 22616.15.74 /двадесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет точка петнадесет точка седемдесет и четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на село Долно Дряново, общ. Гърмен , одобрени със Заповед РД–18–301/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Долно Дряново, местност „Дермиево“,  община Гърмен, област Благоевград с площ на имота 691 /шестстотин деветдесет и един/ кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8, (номер по предходен план: 015074), при граници и съседи на имота: 22616.15.254, 22616.15.246, 22616.15.234, 22616.15.245.

 

 

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ