Новини

<< Всички новини

[26.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Любен Хаджидиманов и всички заинтересовани лица, че на 20.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Венера Хаджидиманова, Петко Хаджидиманов и Мария Манева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-110/20.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 -поземлен имот /парцел/  VII, с планоснимачен  №254 /двеста петдесет и четири/,  кв. 29 /двадесет и девети/ по сега действащия дворищно-регулационен  план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №575 от 1973 на ОбНС, с площ за поземления имот от 540 /петстотин и четиридесет/ кв.м, при съседи за парцела по скица: УПИ XIII, УПИ VI, УПИ VIII, ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв.м.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ