Новини

<< Всички новини

[26.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоил Костов Джиртов и всички заинтересовани лица, че на 19.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Марин Хаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-108/19.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

  - поземлен имот с идентификатор 37472.9.85 /тридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и две точка девет точка осемдесет и пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18–302/13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК за землището на село Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, местност „Грудата“, с площ на имота 2002 /две хиляди и два/ кв.м, с трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: иглолистна гора, (номер по предходен план: 009078), при граници и съседи на имота: 37472.9.78, 37472.9.71, 37472.9.69, 37472.9.65.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ