Новини

<< Всички новини

[20.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Вейзат Маджир, Фатме Маджирова и всички заинтересовани лица, че на 19.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Нефсе Маджир чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-107/19.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ поземлен имот /парцел/ XII /дванадесет/  с планоснимачен №162 /сто шестдесет и две/, кв. 15 /петнадесети/ по действащия план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №575 от 1973 на ОбНС и изменен със Заповед №650 от 2021 година на Кмета на община Гърмен, с площ за поземления имот от 291 /двеста деветдесет и един/ кв.м, ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 59 /петдесет и девет/ кв.м и ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 /седемдесет и шест/ кв.м.

 

   На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ