Новини

<< Всички новини

[26.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват всички заинтересовани лица, че на 20.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Рефат Джалев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-111/20.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

       - поземлен имот /парцел/  V,  кв. 28  /двадесет и осем/ по сега действащия регулационен  план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед  №1563 и №1564 от 1935 на Кмета на община Гърмен, с площ за поземления имот от 782 /седемстотин осемдесет и два/ кв.м, при съседи за парцела по скица:  УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IV, ведно с ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 121 /сто двадесет и един/ кв.м,

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ