Новини

<< Всички новини

[18.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват Всички заинтересовани лица, че на 15.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Неджип Манчев и Сабри Манчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-104/15.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ имот с планоснимачен номер 28 /двадесет и осми/, парцел ІІІ /трети/, от квартал 16 /шестнадесет/, по сега действащия план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, утвърден със Заповед №15/1990 г. и Заповед №20/1990 г.  на Кмета на община Гърмен, област Благоевград, с площ на целия имот 650  /шестстотин и петдесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ