Новини

<< Всички новини

[18.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Халил  Саалим и всички заинтересовани лица, че на 14.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ибрахим  Саалим чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-103/14.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 - имот с планоснимачен номер 93 /деветдесет и три/ от квартал 10 /десети/ по действащия план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград,  утвърден със Заповед №509 от 1968 година на Кмета на община Гърмен, с площ за имот от 340 /триста и четиридесет/ кв.м, който имот участва в образуването на УПИ VІ /парцел шести/, с площ за парцела от 107 /сто и седем/ кв.м., в УПИ V /парцел пети/ с площ от 21 /двадесет и един/ кв.м., в УПИ XVII /парцел седемнадесети/ с площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м. и УПИ XVI /парцел шестнадесети/ с площ от 140 /сто и четиридесет/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ