Новини

<< Всички новини

[12.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ирфан Мустаов и Тефик Мустафов и всички заинтересовани лица, че на 08.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Туран Мустафов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-100/08.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

1.Поземлен имот с идентификатор 77222.38.106 / седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка сто и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Енилък“, с площ на имота 1996 /хиляда деветстотин деветдесет и шест / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 038106.

2. Поземлен имот с идентификатор 77222.40.49 / седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет точка четиридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Валта“, с площ на имота 2919 /две хиляди деветстотин и деветнадесет / кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 040049.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и възражения. На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ