Новини

<< Всички новини

[04.04.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Даут  Даутов и всички заинтересовани лица, че на 04.04.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фатма Даутова, Смаил Даутов, Кизма Изирова и Даут Даутов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-95/04.04.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ Х /десети/, планоснимачен №№ 109, 105 /сто и девет и сто и пет/, кв. 3 /трети/, по утвърдения със Заповед №1/1994 г. регулационен и кадастрален план на село Ореше, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 1060 / хиляда и шестдесет/ кв. м, ведно с построените в имота Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м. и масивна сграда със застроена площ 36 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ