Новини

<< Всички новини

[29.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Атанас  Темелков и всички заинтересовани лица, че на 29.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Стоичка Попниколова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-88/29.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.51.1 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петдесет и едно точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Руденето“, с площ на имота  9004 /девет хиляди и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 051001.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.111.3 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто и единадесет точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Чаушица“, с площ на имота  5225 /пет хиляди двеста двадесет и пет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 111003.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.125.23 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка сто двадесет и пет точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Мрамор“, с площ на имота  3955 /три хиляди деветстотин петдесет и пет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 125023.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.50.1 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка петдесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Руденето“, с площ на имота  2378 /две хиляди триста седемдесет и осем/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 050001.

                 Поземлен имот  с идентификатор 53326.8.32 /петдесет и три хиляди триста двадесет и шест точка осем точка тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Руденето“, с площ на имота  384 /триста осемдесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 008032.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ