Новини

<< Всички новини

[28.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим  Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 28.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

Производството е по инициатива на Джумиле Господева и Фирея Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-86/28.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Стопанска сграда със застроена площ 27 /двадесет и седем/ кв. м. построена в имот планоснимачен №501 /петстотин и едно/, кв. 17 /седемнадесет/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. и Заповед №478/2009 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 27 / двадесет и седем/ кв. м. Имот планоснимачен №501 попада в УПИ ХІІІ,  с планоснимачен №500 с площ734 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ