Новини

<< Всички новини

[24.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Фейзи Ибишев Капсъзов и всички заинтересовани лица, че на 24.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Юнер Капсъзов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-80/24.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/ с планоснимачен №74 /седемдесет и четири/, кв. 11 (единадесети), по утвърдения със Заповед № 15/1990 г. на кмета на Общината регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 576 /петстотин седмдесет и шест/ кв.м, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 75 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                   

<< Всички новини | << АРХИВ