Новини

<< Всички новини

[23.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Летиф  Шарков и всички заинтересовани лица, че на 23.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Амиде Пашова и Ибраим Пашов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-78/23.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 16763.18.13 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и три точка осемнадесет точка тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1659 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, местност „Котрулево“, с площ на имота  1362 /хиляда триста шестдесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 018013.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ