Новини

<< Всички новини

[24.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Стефан Софтов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-81/24.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ (седми), кв. 61 (шестдесет и първи), по утвърдения със Заповед № 2/1993 г. на кмета на Общината регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 2120 кв.м (две хиляди сто и двадесет кв.м).

 

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ (осми), кв. 61 (шестдесет и първи), по утвърдения със Заповед № 2/1993 г. на кмета на Общината регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 9255 кв.м (девет хиляди двеста петдесет и пет кв.м).

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ