Новини

<< Всички новини

[21.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 21.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Борис Бузов и Петрана Бузова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-76/21.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/6 /една шеста/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ /девети/, планоснимачен №33 /тридесет и трети/, кв. 3 /трети/, по утвърдения със Заповед №1/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 910 /деветстотин и десет/ кв. м,  ведно с 1/6 идеална част от построената в имота паянтова жилищна сграда, със застоена площ 80 /осемдесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ