Новини

<< Всички новини

[18.03.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците Катерина  Костадинска и всички заинтересовани лица, че на 18.03.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Катерина Великова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-73/18.03.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.56.7 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петдесет и шест точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Кърка“, с площ на имота  745 /седемстотин четиридесет и пет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 056007.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.15.14 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петнадесет точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Тальова върба“, с площ на имота  971 /деветстотин седемдесет и един/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 015014.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.35.15 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и пет точка петнадесет / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Палметната“, с площ на имота  3536 /три хиляди петстотин тридесет и шест/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: овощна градина. Номер по предходен план 035015.

                 Поземлен имот  с идентификатор 18366.30.50 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет точка петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-299 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Правец“, с площ на имота  1690 /хиляда шестстотин и деветдесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 030050.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ