Новини

<< Всички новини

[01.03.2022]

СЪОБЩЕНИЕ

Насочвам вниманието Ви, че съгласно разпоредбата на §41, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда „Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, подават заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2022 г.“.

В случай, че водовземното съоръжение не бъде регистрирано в рамките на преклузивния законов срок, то същото подлежи на ликвидация съгласно разпоредбите на чл. 110, ал. 1 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

<< Всички новини | << АРХИВ