Новини

<< Всички новини

[18.02.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Никола  Ведев, Димитър  Ведев и всички заинтересовани лица, че на 18.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Любомир Михайлов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-47/18.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.1.71 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, едно, точка, седемдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ДОБРИ ДОЛ", с площ за имота от 2811 кв.м (две хиляди осемстотин и единадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория при неполивни условия 9 (девета), номер по предходен план 001071 (хиляда и седемдесет и едно), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.1.74, поземлен имот с идентификатор 53326.1.72, поземлен имот с идентификатор 53326.1.70, поземлен имот с идентификатор 53326.1.69, поземлен имот с идентификатор 53326.1.67, поземлен имот с идентификатор 53326.1.59, поземлен имот с идентификатор 53326.1.101

  2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.1.75 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, едно, точка, седемдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ДОБРИ ДОЛ", с площ за имота от 1013 кв.м (хиляда и тринадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 001075 (хиляда и седемдесет и пет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.1.94, поземлен имот с идентификатор 53326.1.98, поземлен имот с идентификатор 53326.1.173, поземлен имот с идентификатор 53326.1.76, поземлен имот с идентификатор 53326.1.74,

  3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.28.80 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, двадесет и осем, точка, осемдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ПАДИНИТЕ", с площ за имота от 3004 кв.м (три хиляди и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория при неполивни условия 5 (пета), номер по предходен план 028080 (двадесет и осем хиляди и осемдесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.28.34, поземлен имот с идентификатор 53326.28.159, поземлен имот с идентификатор 53326.28.41, поземлен имот с идентификатор 53326.28.36, поземлен имот с идентификатор 53326.28.37, поземлен имот с идентификатор 53326.28.147, поземлен имот с идентификатор 53326.28.33

  4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.46.16 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, четиридесет и шест, точка, шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ЧОТРОВИЦА", с площ за имота от 414 кв.м (четиристотин и четиринадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия 9 (девета), номер по предходен план 046016 (четиридесет и шест хиляди и щестнадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.46.17, поземлен имот с идентификатор 53326.46.157, поземлен имот с идентификатор 53326.46.15, поземлен имот с идентификатор 53326.46.386,

  5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.60.17 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, шестдесет, точка, седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ГОРНО ГРАМАДЕ", с площ за имота от 2851 кв.м (две хиляди осемстотин петдесет и един) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 060017 (щестдесет хиляди и седемнадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.60.16, поземлен имот с идентификатор 53326.60.12, поземлен имот с идентификатор 53326.60.11, поземлен имот с идентификатор 53326.60.18, поземлен имот с идентификатор 53326.60.41,

 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.113.26 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто и тринадесет, точка, двадесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ЧАУШИЦА", с площ за имота от 3325 кв.м (три хиляди триста двадесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 113026 (сто и тринадесет хиляди и двадесет и шест), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.113.33, поземлен имот с идентификатор 53326.113.32, поземлен имот с идентификатор 53326.113.27, поземлен имот с идентификатор 53326.113.44, поземлен имот с идентификатор 53326.113.25.

  7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.113.39 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ЧАУШИЦА", с площ за имота от 2790 кв.м (две хиляди седемстотин и деветдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 113039 (сто и тринадесет хиляди и тридесет и девет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.113.40, поземлен имот с идентификатор 53326.113.43, поземлен имот с идентификатор 53326.113.38, поземлен имот с идентификатор 53326.113.447,

  8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.131.23 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто тридесет и едно, точка, двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ТЕЛОВИЦА", с площ за имота от 1524 кв.м (хиляда петстотин двадесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 131023 (сто тридесет и една хиляди и двадесет и три), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.131.19, поземлен имот с идентификатор 53326.131.22, поземлен имот с идентификатор 53326.131.345, поземлен имот с идентификатор 53326.131.24.

   9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.132.5 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто тридесет и две, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „РАШИТКИТЕ", с площ за имота от 1937 кв.м (хиляда деветстотин тридесет и седем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 9 (девета), номер по предходен план 132005 (сто тридесет и две хиляди и пет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.132.8, поземлен имот с идентификатор 53326.132.6, поземлен имот с идентификатор 53326.132.446, поземлен имот с идентификатор 53326.132.4.

  10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.132.13 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто тридесет и две, точка, тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „РАШИТКИТЕ", с площ за имота от 2848 кв.м (две хиляди осемстотин четиридесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 9 (девета), номер по предходен план 132013 (сто тридесет и две хиляди и тринадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.132.16, поземлен имот с идентификатор 53326.132.15, поземлен имот с идентификатор 53326.132.14, поземлен имот с идентификатор 53326.132.21, поземлен имот с идентификатор 53326.132.12.

  11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.138.10 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто тридесет и осем, точка, десет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ЧОТРОВИЦА", с площ за имота от 948 кв.м (деветстотин четиридесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 9 (девета), номер по предходен план 138010 (сто тридесет и осем хиляди и десет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.138.13, поземлен имот с идентификатор 53326.138.12, поземлен имот с идентификатор 53326.138.11, поземлен имот с идентификатор 53326.137.388, поземлен имот с идентификатор 53326.138.9

  12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.1.3 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ДОБРИ ДОЛ", с площ за имота от 2019 кв.м (две хиляди и деветнадесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория при неполивни условия 9 (девета), номер по предходен план 001003 (хиляда и три), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.1.101, поземлен имот с идентификатор 53326.1.4, поземлен имот с идентификатор 53326.1.5, поземлен имот с идентификатор 53326.1.82,

  13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.15.41 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, петнадесет, точка, четиридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „МАСЛАРИЦА", с площ за имота от 1044 кв.м (хиляда и четиридесет и четири) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 015041 (петнадесет хиляди и четиридесет и едно), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.15.215, поземлен имот с идентификатор 53326.15.40, поземлен имот с идентификатор 53326.15.39,

  14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.37.15 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, тридесет и седем, точка, петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „СЕЛСКО ЛИВАДЕ", с площ за имота от 159 кв.м (сто петдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 037015 (тридесет и седем хиляди и петнадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.37.18, поземлен имот с идентификатор 53326.37.16, поземлен имот с идентификатор 53326.37.11, поземлен имот с идентификатор 53326.37.12

  15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.57.14 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „ДОЛНО ГРАМАДЕ", с площ за имота от 1425 кв.м (хиляда четиристотин двадесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 6 (шеста), номер по предходен план 057014 (петдесет и седем хиляди и четиринадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.57.15, поземлен имот с идентификатор 53326.57.207, поземлен имот с идентификатор 53326.57.13, поземлен имот с идентификатор 53326.57.305.

  16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53326.125.16 (петдесет и три хиляди триста двадесет и шест, точка, сто двадесет и пет, точка, шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-313 от 15.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Огняново, местност „МРАМОР", с площ за имота от 668 кв.м (шестстотин шестдесет и осем) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 5 (пета), номер по предходен план 125016 (сто двадесет и пет хиляди и шестнадесет), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 53326.125.15, поземлен имот с идентификатор 53326.125.17, поземлен имот с идентификатор 53326.125.48, поземлен имот с идентификатор 53326.125.13, поземлен имот с идентификатор 53326.125.14.

   17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47408.31.7 (четиридесет и седем хиляди четиристотин и осем, точка, тридесет и едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, одобрени със заповед № РД-18-304 от 13.05.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „ТУРКАРЕ", с площ за имота от 999 кв.м (деветстотин деветдесет и девет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия 9 (девета), номер по предходен план 031007 (тридесет и една хиляди и седем), при съседи за имота: поземлен имот с идентификатор 47408.31.38, поземлен имот с идентификатор 47408.31.10, поземлен имот с идентификатор 47408.31.8, поземлен имот с идентификатор 47408.31.6.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ