Новини

<< Всички новини

[21.02.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Никола Ведев и всички заинтересовани лица, че на 21.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мария Михайлова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-49/21.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/, планоснимачен №587 /петстотин осемдесет и седем/, кв. 62 /шестдесет и втори/, по утвърдения със Заповед №9/1999 г. и Заповед №477/2009 г. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 1141 / хиляда сто четиридесет и един/ кв. м, в образуването на който участва ПИ 587, с площ от 576 кв. м, ПИ 705 с площ от 564 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ