Новини

<< Всички новини

[22.02.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги  Цветков и Йордан  Цветков и всички заинтересовани лица, че на 22.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мустафа Дедьов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-52/22.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот планоснимачен №261 /двеста шестдесет и едно/, кв. 24 /двадесет и четвърти/, по утвърдения със Заповед №1563/1935 г. и Заповед №1564/1935 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 650 / шестстотин и петдесет/ кв. м, който участва в образуването на УПИ VІІ-302 с площ от 75 кв. м, УПИ VІІІ-357 с площ от 305 кв. м.. и УПИ ІХ-261 с площ 270 кв. м.

Имот планоснимачен №357 /триста петдесет и седем/, кв. 24 /двадесет и четвърти/, по утвърдения със Заповед №1563/1935 г. и Заповед №1564/1935 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 432 / четиристотин тридесет и два/ кв. м, който участва в образуването на УПИ І-323 с площ от 28 кв. м, УПИ VІІ-302 с площ от 120 кв. м, УПИ VІІІ-357 с площ от 154 кв. м. и УПИ ІХ-261 с площ 130 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ