Новини

<< Всички новини

[14.02.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Марийка Чолева и всички заинтересовани лица, че на 14.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Юлияна Куйбишева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-40/14.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 54184.19.42 /петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка деветнадесет точка четиридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1664 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград, местност „Умата“, с площ на имота  2160 /две хиляди сто и шестдесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 019042.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ