Новини

<< Всички новини

[16.02.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Абип  Агушев и всички заинтересовани лица, че на 16.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Ибрахим Агуш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-44/16.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24267.79.22  /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и девет точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Дъбница, местност КАВАК ДЕРЕ,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 4278 /четири хиляди двеста седемдесет и осем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ЛИВАДА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 079022, при граници и съседи на имота по скица: 24267.79.23, 24267.133.26, 24267.79.21, 24267.79.328

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.69.20  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и девет точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност АДЖИ ДЕРЕ,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1553 /хиляда петстотин петдесет три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване НИВА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 069020, при граници и съседи на имота по скица: 77222.69.21, 77222.69.119, 77222.69.41

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.8.4  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка осем точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност ЕНМИШ КАВАК,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1453 /хиляда четиристотин петдесет три/  квадратни метра, с начин на трайно ползване НИВА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 008004, при граници и съседи на имота по скица: 77222.8.146, 77222.8.1, 77222.133.26

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.12.10  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка дванадесет точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност АРАПКА,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2422 /две хиляди четиристотин двадесет  и два/  квадратни метра, с начин на трайно ползване НИВА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 012010, при граници и съседи на имота по скица: 77222.12.11, 77222.12.29, 77222.12.9, 77222.12.3, 77222.12.2, 77222.12.1

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.31.26  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и едно точка двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност МАСУРЛУК,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2420 /две хиляди четиристотин и двадесет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ЛИВАДА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 031026, при граници и съседи на имота по скица: 77222.33.223, 77222.31.25, 77222.31.33, 77222.31.27.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.35.1  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и пет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност ЧЕШМЕДЖИК /БАРА/,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 965 /деветстотин шестдесет и пет/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ЛИВАДА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 035001, при граници и съседи на имота по скица: 77222.47.245, 77222.35.2, 77222.35.242, 77222.34.228.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.38.38  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и осем точка тридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност ЕНИЛЪК,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 2408 /две хиляди четиристотин и осем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване НИВА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 038038, при граници и съседи на имота по скица: 77222.38.39, 77222.38.90, 77222.38.37, 77222.38.26, 77222.38.25.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.51.10  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и едно точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 1822 /хиляда осемстотин двадесет и два/  квадратни метра, с начин на трайно ползване НИВА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 051010, при граници и съседи на имота по скица: 77222.51.11, 77222.52.249, 77222.51.5, 77222.51.6, 77222.51.8, 77222.51.9.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.55.15  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка петдесет и пет точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност КАРААЧЛЪК,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 974 /деветстотин седемдесет и четири/  квадратни метра, с начин на трайно ползване НИВА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 055015, при граници и съседи на имота по скица: 77222.55.14, 77222.55.16, 77222.55.20, 77222.55.22, 77222.55.10.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.65.28  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка шестдесет и пет точка двадесети осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност ТОЙ ТЕПЕ,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 3897 /три хиляди осемстотин деветдесет и седем/  квадратни метра, с начин на трайно ползване НИВА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята седма, номер по предходен план 065028, при граници и съседи на имота по скица: 77222.65.35, 77222.65.34, 77222.65.38, 77222.65.25, 77222.65.26, 77222.65.27.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77222.70.15  /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка седемдесет точка петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хвостяне, общ. Гърмен, одобрени със Заповед № РД-18-1666/27.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с. Хвостяне, местност ПОД СЕЛОТО,  общ. Гърмен, обл. Благоевград с площ за имота от 842 /осемстотин четирдесет и два/  квадратни метра, с начин на трайно ползване ЛИВАДА, трайно предназначение на територията земеделска, категория на земята шеста, номер по предходен план 070015, при граници и съседи на имота по скица: 77222.70.16, 77222.888.9901, 77222.70.225, 77222.70.14.

 

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ