Новини

<< Всички новини

[04.02.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър  Котоков и всички заинтересовани лица, че на 04.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Зорка Тъпанкова, Ирина Бусарова, Никола Котоков, Анула Котокова и Николай Котоков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-33/04.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІ /седми/, планоснимачен №361 /триста шестдесет и едно/, кв. 69 /шестдесет и девети/, по утвърдения със Заповед №2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 600 / шестстотин/ кв. м, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв. м. и масивна сграда със застроена площ от 20 кв. м.

Урегулиран поземлен имот /парцел/ VІІІ /осми/, планоснимачен №361 /триста шестдесет и едно/, кв. 69 /шестдесет и девети/, по утвърдения със Заповед №2/1993 г. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 730 / седемстотин и тридесет/ кв. м, ведно с построената в имота масивна сграда със застроена площ от 30 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ