Новини

<< Всички новини

[04.02.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Данаил  Гамишев и всички заинтересовани лица, че на 04.02.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Катерина Гамишева, Димитър Гамишев и Костадин Гамишев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-32/04.02.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 43606.12.155 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка дванадесет точка сто петдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Раяница“, с площ на имота  3 000 /три хиляди / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Предишен идентификатор 43606.12.130.

Поземлен имот  с идентификатор 43606.12.156 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка дванадесет точка сто петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Раяница“, с площ на имота  2 300 /две хиляди и триста / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Предишен идентификатор 43606.12.130.

Поземлен имот  с идентификатор 43606.12.157 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка дванадесет точка сто петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Раяница“, с площ на имота  1 000 /хиляда / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Предишен идентификатор 43606.12.130.

Поземлен имот  с идентификатор 43606.6.9 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-303 от 13.05.2019 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Лещен, община Гърмен, област Благоевград, местност „Св. Георги“, с площ на имота  3 000 /три хиляди / кв. м. с трайно предназначение на територията: горска. Начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. Предишен идентификатор 43606.6.41.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ