Новини

<< Всички новини

[24.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мустафа Летиф чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-19/24.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот – парцел VІІІ /осми/, отреден за имот с планоснимачен номер 183  /сто осемдесет и три/, квартал 16 /шестнадесети/ по плана на село Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 509/1968 г. на Кмета на общината с площ за парцела от 700 /седемстотин/ квадратни метра, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 85 /осемдесет и пет/ кв.м, масивна сграда – гараж със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв. м. и паянтова сграда със застроена площ от 50 /петдесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ