Новини

<< Всички новини

[24.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 24.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Наазим Мехмед и Джемиле Мехмед чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-18/24.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Пристройка към двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 12 /дванадесет/ кв. м, масивна сграда – склад със застроена площ от 5 /пет/ кв. м. построени в урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ / трети/,  планоснимачен номер 333  /триста тридесет и три/, квартал 43 /четиридесет и три/ по плана на село Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 575/1973 г. на Кмета на общината с площ за имота от 860 /осемстотин и шестдесет/ квадратни метра.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ