Новини

<< Всички новини

[07.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Есма Рамизова Кадиева и всички заинтересовани лица, че на 07.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Рамиз Кади и Доан Кади чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-7/14.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 24267.64.9 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и четири точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Пашолар“, с площ на имота  1075 / хиляда седемдесет и пет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 064009.

                 Поземлен имот  с идентификатор 24267.66.10 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестдесет и шест точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Пашолар“, с площ на имота  854 / осемстотин петдесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 066010.

                 Поземлен имот  с идентификатор 24267.70.11 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Орта йол 2“, с площ на имота  1149 / хиляда сто четиридесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 070011.

                 Поземлен имот  с идентификатор 24267.72.25 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка седемдесет и две точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Дорище“, с площ на имота  3642 / три хиляди шестстотин четиридесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 072025.

                 Поземлен имот  с идентификатор 24267.126.8 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и шест точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Орта йол 3“, с площ на имота  1284 / хиляда двеста осемдесет и четири/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 126008.

                 Поземлен имот  с идентификатор 24267.126.27 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и шест точка двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Орта йол 3“, с площ на имота  1573 / хиляда петстотин седемдесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 126027.

                 Поземлен имот  с идентификатор 77222.20.20 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка двадесет точка двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Каваклък“, с площ на имота  2892 / две хиляди осемстотин деветдесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 020020.

                 Поземлен имот  с идентификатор 77222.39.25 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка тридесет и девет  точка двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Валта“, с площ на имота  969 / деветстотин шестдесет и девет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 039025.

                 Поземлен имот  с идентификатор 77222.44.5 /седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и две точка четиридесет и четири точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1666 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, местност „Чешмеджик /бара/“, с площ на имота  2473 / две хиляди четиристотин седемдесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 044005.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ