Новини

<< Всички новини

[20.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Шефкет Бекташ и всички заинтересовани лица, че на 20.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Фатме Чокова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-13/20.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот с планоснимачен номер 111  /сто и единадесет/, квартал 22 /двадесет и втори/ по плана на село Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 234/2001 г. и Заповед №821/2021 г. на Кмета на общината с площ за имота от 282 /двеста осемдесет и два/ квадратни метра, който участва в образуването на УПИ VІ с площ 230 кв. м. и УПИ VІІ с площ 52 кв. м. ведно с построената в имота паянтова сграда със застроена площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ