Новини

<< Всички новини

[21.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Младен Калтиев и всички заинтересовани лица, че на 21.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ибрахим Агуш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-14/21.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

½ /една втора/ идеална част от урегулиран поземлен имот – парцел ХI /парцел единадесети/, отреден за имот с планоснимачен номер 81  /осемдесет и първи/, квартал 26 /двадесет и шести/ по плана на село Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрен със Заповед № 14/1991г. на Кмета на общината с площ за парцела от 1170 /хиляда сто и седемдест/ квадратни метра, ведно с южното жилище с отделен вход от двуетажна и двуфамилна масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., ведно с ½ идеална част от общите части на жилищната сграда.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ