Новини

<< Всички новини

[13.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се Тинка Грозева, наследниците на Димитър  Грозев и всички заинтересовани лица, че на 13.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Йорданка Грозева, Марийка Механджийска и Георги Грозев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-6/13.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Имот планоснимачен №304 /триста и четири/, кв. 24 /двадесет и четвърти/, по утвърдения със Заповед №1563/1935 г, Заповед №1564/1935 г. и Заповед №848/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 521 /петстотин двадесет и един/ кв. м, който участва в образуването на УПИ V с площ от 30 кв. м. и УПИ ІІІ с площ от 491 кв. м. ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв. м.

Имот планоснимачен №259 /двеста петдесет и девет/, кв. 24 /двадесет и четвърти/, по утвърдения със Заповед №1563/1935 г, Заповед №1564/1935 г. и Заповед №852/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Осиково, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 383 /триста осемдесет и три/ кв. м, който участва в образуването на и УПИ ІІІ с площ от 45 кв. м. и УПИ ІV с площ от 338 кв. м. ведно с построената в имота паянтова сграда със застроена площ от 51 /петдесет и един/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ