Новини

<< Всички новини

[05.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 05.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Али Авушин чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-1/05.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 69 /шестдесет и девет/ кв. м. и паянтова сграда със застроена площ от 63 /шестдесет и три/ кв. м. построени в Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІІІ /трети/,  планоснимачен №421 /четиридесет двадесет и първи/, кв. 32 /тридесет и втори/, по утвърдения със Заповед №410/2010 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград с площ за парцела от 783 / седемстотин осемдесет и три/ кв. м, който заедно с УПИ ІV-421, участва в образуването на имот пл. №421 с обща площ 1653 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ