Новини

<< Всички новини

[06.01.2022]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа  Арпаджиев и всички заинтересовани лица, че на 06.01.2022 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Мурад Арпаджиев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-2/06.01.2022 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 идеална част от Урегулиран поземлен имот /парцел/ ІV /четвърти/,  планоснимачен №43 /четиридесет и трети/, кв. 11 /единадесети/, по утвърдения със Заповед №19/1992 г. регулационен и кадастрален план на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград с площ за парцела от 900 / деветстотин/ кв. м, ведно с втори жилищен етаж на построената в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 84 /осемдесет и четири/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ