Новини

<< Всички новини

[15.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Емилия  Николова и всички заинтересовани лица, че на 15.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ангелина Николова и Любомир Николов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-311/15.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/4 /една четвърт/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ ІХ /девети/,  планоснимачен №90 /деветдесет/, кв. 11 /единадесети/, по утвърдения със Заповед №1/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 550 / петстотин и петдесет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ