Новини

<< Всички новини

[10.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 10.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Ибрахим Чолаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-307/10.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот планоснимачен №592 /петстотин деветдесет и две/, кв. 22 /двадесет и втори/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 154 / сто петдесет и четири/ кв. м, който заедно с имот планоснимачен №598 и имот планоснимачен №136 участват в образуването на УПИ І, кв. 22, ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 91 /деветдесет и един/ кв. м. и паянтова сграда със застроена площ от 38 /тридесет и осем/ кв. м.

Стопанска сграда със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ кв. м. построена в поземлен имот планоснимачен №595 /петстотин деветдесет и пет/, кв. 10 /десети/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. и Заповед №630/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 297 / двеста деветдесет и седем/ кв. м, който имот участва в образуването на УПИ VІІІ, кв 10.

Стопанска сграда със застроена площ от 52 /петдесет и два/ кв. м. построена в поземлен имот планоснимачен №10 /десет/, кв. 10 /десети/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 52 / петдесет и два/ кв. м, който имот участва в образуването на УПИ VІІІ, кв 10.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ