Новини

<< Всички новини

[07.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ахмед  Чолаков и всички заинтересовани лица, че на 07.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Найле Ходжова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-300/07.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Поземлен имот планоснимачен №596 /петстотин деветдесет и шест/, между квартал 12 /дванадесети/ и квартал 17 /седемнадесети/, по утвърдения със Заповед №15/1990 г. и Заповед №742/2021 г. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 58 / петдесет и осем/ кв. м, който попада в зелена площ.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ