Новини

<< Всички новини

[06.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 6

 На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, дирекция „ЕМП и ГРАО“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ибраим  Халилов и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.       

Производството е по инициатива на Шукри Мурад и Неджибе Мурад чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-297/06.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

                 Поземлен имот  с идентификатор 24267.118.7 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто и осемнадесет точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Ортайол“, с площ на имота  216 / двеста и шестнадесет/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ливада. Номер по предходен план 118007.

                 Поземлен имот  с идентификатор 24267.125.34 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка сто двадесет и пет точка тридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Азмака“, с площ на имота  2373 / две хиляди триста седемдесет и три/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: нива. Номер по предходен план 125034.

                 1/2 /една втора/ идеална част от поземлен имот  с идентификатор 24267.16.14 /двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка шестнадесет точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1661 от 27.09.2018 г. на изпълнителния Директор на АГКК. Землището на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, местност „Мандра тарла“, с площ на имота  2622 / две хиляди шестстотин двадесет и два/ кв. м. с трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: лозе. Номер по предходен план 016014.

                 На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

 

<< Всички новини | << АРХИВ