Новини

<< Всички новини

[06.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 5

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Хасим Насуфов Джамбазов и всички заинтересовани лица, че на 06.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Джевдет Джамбазов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-296/06.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

1/2 /една втора/ идеална част от урегулиран поземлен имот /парцел/ І /първи/,  планоснимачен №273, кв. 18 /осемнадесети/, по утвърдения със Заповед №14/1991 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 760 / седемстотин и шестдесет/ кв. м. ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв. м, който имот по предходен документ се идентифицира като дворно място съставляващо имот планоснимачен №136, който ведно с имоти планоснимачен №135 и №137 участват в образуването на УПИ І от кв. 18, с площ за имота от около 380 кв. м.

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХІ /единадесети/,  планоснимачен №297, кв. 18 /осемнадесети/, по утвърдения със Заповед №14/1991 г. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 490 / четиристотин и деветдесет/ кв. м. ведно с построените в имота паянтова сграда със застроена площ от 50 /петдесет/ кв. м, който имот по предходен документ се идентифицира като дворно място съставляващо парцел ХІ, планоснимачен №297, кв. 18, с площ за имота от около 395 кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ