Новини

<< Всички новини

[09.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕСТСУХД“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 09.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.   

Производството е по инициатива на Събри Бошнак чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-306/09.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

Урегулиран поземлен имот /парцел/ ХVІІ /седемнадесети/,  планоснимачен №14, кв. 7 /седми/, по утвърдения със Заповед №237/2001 г. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград с площ за имота от 720 / седемстотин и двадесет/ кв. м. ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв. м, масивна сграда със застроена площ от 15 /петнадесет/ кв. м, масивна сграда със застроена площ от 45 /четиридесет и пет/ кв. м, масивна сграда /гараж/ със застроена площ от 25 /двадесет и пет/ кв. м.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                 

<< Всички новини | << АРХИВ