Новини

<< Всички новини

[06.12.2021]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, дирекция  ЕМП и ГРАО, уведомява заинтересованите лица, че на 06.12.2021 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

 

Производството е по инициатива на Виолета Стойчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-295/02.12.2021 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18366.74.8 /осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиридесет и седем точка осем /по кадастрална карта и кадастралните региони на село Гърмен,община Гърмен,област Благоевград одобрен със Заповеди № РД-18-299/13.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта  и кадастралните регистри, засягащо поземлен имот: няма данни за изменение ,с адрес на поземлен имот: село Гърмен ,местност „ДЪБА“,с площ за имота от 2326 /две хиляди триста двадесет и шест/квадратни метра ,трайно предназначение на територията:Земеделска , начин на трайно ползване:Ливада , категория на земята:5 /пета/,с номер по предходен план :047008 /нула,четиридесет и седем хиляди и осем/,при граници( съседи) за имот по кадастрална скица: поземлен имот с идентификатор №18366.47.13,имот с идентификатор 18366.47.14, имот с идентификатор 18366.47.7,имот с идентификатор 18366.47.17 ,имот с идентификатор 18366.47.9

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на интернет страницата на община Гърмен, заинтересованите лица могат да правят  писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обяви в сградата и на интернет страницата на община Гърмен

 

<< Всички новини | << АРХИВ